ബുദ്ധവചനങ്ങൾ

ബുദ്ധവചനങ്ങൾ

മനസ്സ് – ഏറ്റവും വിനാശകരവും ഏറ്റവും ഗുണകരവും

Buddha on the power of mind and the ease of taming mind ബുദ്ധൻ ഒരിക്കൽ ഭിക്ഷുക്കളോട് പറഞ്ഞു,  “ഭിക്ഷുക്കളേ, മെരുക്കാത്ത മനസ്സിനോളം അനർത്ഥകരമായ

Read More
ബുദ്ധവചനങ്ങൾ

മാറ്റളക്കുക സ്വർണപ്പണിക്കാരനെപ്പോലെ

Buddha on testing the Validity of Dharma like a Goldsmith testing the gold തന്റെ വാക്കുകളെ ഒരു മതപ്രവാചകന്റെ വാക്കുകളെന്നോണം അന്ധമായി സ്വീകരിക്കാൻ

Read More
ബുദ്ധവചനങ്ങൾ

മനസ്സുഴുന്ന കർഷകൻ

തഥാഗതൻ നിർവാണമാർഗ്ഗം തെളിച്ച് ഈ ഭൂവിലൂടെ നടന്ന കാലത്തൊരിക്കൽ, ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകപ്രമാണിയായ ഭാരദ്വാജന് മാർഗ്ഗദർശനം നൽകിയ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. തന്റെ ധ്യാനത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകത നന്നായി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ദേശനമാണ് അന്ന് ബുദ്ധൻ പകർന്ന് നൽകിയത്.

Read More
ബുദ്ധവചനങ്ങൾ

അവിദ്വേഷത്തിന്റെ ബലം – ധമ്മപാദം

തികച്ചും ലളിതമായ സത്യം. മതങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും മതിൽക്കെട്ടുകളിൽ ഒതുങ്ങാതെ, ഏതു സമൂഹത്തിലും കണ്ടെത്താവുന്ന സത്യം. എങ്കിലും, നാം ഇത് അറിയാറില്ല. അഥവാ, അറിഞ്ഞാലും മറന്നു പോകുന്നു.

Read More