സൂത്തം

ബുദ്ധവചനങ്ങൾ

മനസ്സ് – ഏറ്റവും വിനാശകരവും ഏറ്റവും ഗുണകരവും

Buddha on the power of mind and the ease of taming mind ബുദ്ധൻ ഒരിക്കൽ ഭിക്ഷുക്കളോട് പറഞ്ഞു,  “ഭിക്ഷുക്കളേ, മെരുക്കാത്ത മനസ്സിനോളം അനർത്ഥകരമായ

Read More
ദർശനംധ്യാനം

ഈ നിമിഷം

ഇപ്പോഴത്തെ നിമിഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി. ഗതകാലത്തിനും ഭാവിയ്ക്കുമിടയിൽ ഒരു ക്ഷണം പോലും ഉറച്ചുനിൽക്കാതെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ വർത്തമാനകാലം.

Read More
Uncategorizedദർശനം

ഈ ശരീരം വിഘടിച്ചുപോകും മുമ്പേ…

ജീവിതയാത്രയിൽ ഈ ശരീരം വിഘടിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പായി നാം അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? വികാരങ്ങളുടെ ചങ്ങലകളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുക, ശാന്തി നേടുക, എന്നതാണ് അത്.

Read More