മതങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക്

മതങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക്

ബുദ്ധന് മതമില്ല

ബുദ്ധന് മതമില്ല. ബുദ്ധിപൂർവം ബോധിയിലേക്ക്. ബുദ്ധന്റെ മാർഗ്ഗമതാണ്. മത-ജാതി-വർഗ്ഗ ഭേദങ്ങൾ / മേഘപടലങ്ങളായ് മൂടുന്നു / മർത്ത്യന്റെ ഉൾവെളിച്ചത്തെ. / ഇരുട്ടിൽ പരതുന്ന മാനവർ / വേർപിരിഞ്ഞകലുന്നൂ പല വഴി / കരുണയ്ക്ക് അണകെട്ടി, പേറുന്നഹോ / കരളിൽ ഒരു കൊടും ഭാരം!

Read More
മതങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക്ശാസ്ത്രവും യുക്തിചിന്തയും

മനോവികാസം മതങ്ങൾക്കപ്പുറം – ബുദ്ധന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ

  മതങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടിനപ്പുറം, നിരീക്ഷണങ്ങളിലും വിശകലനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു മാർഗമാണ് മനോവികാസത്തിന് ബുദ്ധൻ കണ്ടെത്തിയത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ ദുഖങ്ങളിൽ നിന്നും വേദനകളിൽ നിന്നും മുക്തമായി, തെളിഞ്ഞ

Read More