ബൗദ്ധമഹാസിദ്ധ പരമബുദ്ധനും അയ്യപ്പനും

നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മളറിയാതിരുന്ന കൗതുകകരമായ ഒരേടാണ് ബൗദ്ധമഹാസിദ്ധ പരമബുദ്ധന്റേത്. CE (AD) 11- ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ അയ്യപ്പനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാട്ടിനടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം.

Read more

മസ്കിയിലെ അശോകശിലയുടെ കഥ

കർണാടകത്തിന്റെ വടക്കുകിഴക്കായുള്ള മസ്കിയിൽ അശോക ചക്രവർത്തി സ്ഥാപിച്ച ഒരു ശിലാലിഖിതമുണ്ട്. അമൂല്യമായ ഉള്ളടക്കം പേറി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിലൂടെ നിയോഗം നിറവേറ്റി നിലകൊണ്ട ആ ശില കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ മറ്റൊരു ദൗത്യവും നിറവേറ്റി – പുരാതന ഇന്ത്യയെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഒരു നാഴികക്കല്ലാകുക വഴി.

Read more

കേരള ചരിത്രത്തിലെ ബൗദ്ധ ഏടുകൾ

അശോകചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തുതന്നെ (BCE 3 -ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ) കേരളത്തിൽ എത്തിയ ബുദ്ധദർശനം, CE 12 -ആം നൂറ്റാണ്ടു വരെയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നതിനും കേരളീയ സംസ്കാരത്തിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നതിനും തെളിവുകളുണ്ട്. ബൗദ്ധദാർശനിക പാരമ്പര്യത്തിലെ വിശ്വവിഖ്യാതരായ ചില പണ്ഡിതരും യോഗികളും കേരളത്തിൽ നിന്നാണെന്നത് ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹവും ചരിത്രകാരന്മാർ പോലും അറിയാതെ പോകുന്നു.

Read more

കേരളത്തിലെ പുരാതന ബുദ്ധ വിഗ്രഹങ്ങൾ

നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഒരു ജനതയ്ക്ക് പ്രചോദനമായി നിലകൊണ്ട പുരാതനമായ ചില ബുദ്ധവിഗ്രഹങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമാധാനത്തിന്റെയും ഉയർന്ന ചിന്താസരണിയുടെയും വൈജ്ഞാനിക മികവിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളാണ് ശാന്തിസ്വരൂപവും കരുണാർദ്രവുമായ അന്തരാളത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തോട് ഇന്നും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബുദ്ധവിഗ്രഹങ്ങൾ.

Read more